سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

چهارشنبه ، 15 اسفند 1386 کد خبر:1756 تعداد بازدید:221

توهين به شخص رسول اكرم(ص)، ناشي از عدم شناخت و درك صحيح از دين مبين اسلام است

اشتراک گذاری

حسن جمشيدي، در گفتگو با روابط عمومي جهاد دانشگاهي مشهد در خصوص نسبت خشونت به اسلام و توهين هاي اخير به ساحت رسول گرامي اسلام(ص)، گفت: در توضيح اين مطلب بايد به تعابير متفاوت از اسلام توجه كرد كه اكنون در سطح جامعه جهاني وجود دارد كه مي توان آن را به سه دسته تقسيم نمود؛ در تعبير اول وقتي گفته مي شود اسلام دين خشني است، مقصود همان اعتقادات و رفتار خاص پاره اي از مسلمانان است كه نشات گرفته از فرهنگ ها يا قوميت هاي متفاوت آنان مي باشد كه البته در ديگر فرهنگ ها و مليت ها نيز يافت مي شود، دسته دوم طرح ديدگاه ها و نظرات متفاوت از علما و آيات عظام در مواجهه با مسائل ديني است كه از آن به عنوان اسلام ياد مي شود، دسته سوم نيز مربوط به نقل آيات و روايات مكتوب متعلق به 270 سال ( از بعثت پيامبر تا آغاز غيبت صغري) است كه به پيامبر و ائمه معصوم نسبت داده مي شود. البته دسته اخير به لحاظ موقعيت ها و شرايط خاص طرح حديث و نيز تاثيرات در نحوه نگارش ها و برداشت هاي راويان و كاتبان كه خود برخوردار از فرهنگي خاص بوده اند، هرگز به صورت قطع به يقين در دسترس ما نيست. جمشيدي بر لزوم جدايي فرهنگ عربي از سيره نبوي تاكيد كرد و اظهار داشت: پيامبر اسلام(ص) براي تغيير فرهنگ خشن و غلط عربي مبعوث شد و در مسير ترويج دين در عصري كه به جاهليت معروف است گريبانگير مشقات فراوان بود. فرهنگ نبوي در مقابل فرهنگ عربي كه به خشونت تمايل داشت، اعراب را به صلح، رحمت، رافت و مهرباني دعوت مي كرد. تغييرات فرهنگي هرگز به سهولت اتفاق نخواهد افتاد آن هنگام نيز كه عرب ها در مقابل توهين به پيامبر شمشير مي كشيدند و پيامبر آنها را به آرامش دعوت مي كرد، تنها بروز فرهنگ عربي بود كه نمودار مي شد و پس از رحلت پيامبر(ص) نيز از سرگيري نزاع ها ناشي از همان تداوم فرهنگ عربي بود.