سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

دوشنبه ، 16 فروردين 1395 کد خبر:1782 تعداد بازدید:516

در نخستین جشنواره تجاری‌سازی فناوری‌های پیشرفته صورت گرفت؛ طرح مدیر گروه پژوهشی بیوتکنولوژی صنعتی جهاددانشگاهی خراسان رضوی موفق به کسب گواهینامه طرح برتر شد.

اشتراک گذاری

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، طرح مهندس محسن صابری با عنوان طرح "فرآیند تولید رنگ تام از کپک موناسکوس پریورئوس" در نخستین جشنواره تجاری‌سازی فناوری‌های پیشرفته موفق به کسب گواهینامه طرح برتر شد. یادآور می‌شود؛ این گواهینامه پس از بررسی طرح، در 25 اسفند ماه سال گذشته به معاونت پژوهش و فناوری سازمان جهاددانشگاهی ارسال گردید. گفتنی است که این گواهینامه به امضای عباس قوام، رییس پارک علم و فناوری استان کرمان و دبیر علمی جشنواره رسیده است.