سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

دوشنبه ، 26 تير 1396 کد خبر:2208 تعداد بازدید:

انتخاب اعضای شورای علمی گروه پژوهشی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی جهاددانشگاهی خراسان رضوی

اشتراک گذاری

اعضای شورای علمی گروه پژوهشی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی جهاددانشگاهی خراسان رضوی انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر سیدعلی اکبر شمسیان، رییس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، در طی حکمی، دکتر مریم مقدم متین را به عنوان رییس شورای علمی گروه پژوهشی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی انتخاب نمود.

همچنین در احکامی جداگانه، دکتر احمدرضا بهرامی، دکتر حمیدرضا بیدخوری، دکتر  محمدعلی خلیلی فر، دکتر فرید اسماعیل زاده و دکتر حجت نادری مشکین به عنوان دیگر اعضای این شورا انتخاب شدند.