سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

چهارشنبه ، 01 شهريور 1396 کد خبر:2374 تعداد بازدید:

ارتقا رتبه دکتر بخشی، عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی گردشگری به دانشیاری

اشتراک گذاری

رتبه علمی دکتر حامد بخشی، مدیر گروه پژوهشی جامعه شناسی گردشگری پژوهشکده گردشگری به دانشیاری ارتقا یافت.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، ارتقا علمی این عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی در جلسه 285 کمیسیون مرکزی ارتقا مطرح و ارتقا ایشان به مرتبه دانشیاری پژوهش به تصویب رسید.