سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

سه شنبه ، 15 اسفند 1396 کد خبر:3151 تعداد بازدید:

همزمان با روز درختکاری؛ دو اصله نهال توسط رییس جهاددانشگاهی خراسان رضوی غرس شد

اشتراک گذاری

همزمان با روز درختکاری؛ دو اصله نهال توسط  رییس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی غرس شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر سید علی اکبر شمسیان در حاشیه کاشت نهال، افزود:  هدف از روز درختکاری ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی و تلاش در جهت احیای سنت حسنه درختکاری و فرهنگ حفظ و نگهداری از درخت است