سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

دوشنبه ، 27 فروردين 1397 کد خبر:3181 تعداد بازدید:

انتصاب مدیر داخلی آزمایشگاه تشخیص طبی و آسیب شناسی جهاددانشگاهی خراسان رضوی در نیشابور

اشتراک گذاری

طی حکمی از سوی دکتر محمد علی خلیلی فر، طالب طاهر آبادی به مدت یکسال به عنوان مدیر داخلی آزمایشگاه تشخیص طبی و آسیب شناسی جهاددانشگاهی خراسان رضوی در نیشابور منصوب شد.


به گزارش روابط عمومی، سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، مدیر مرکز خدمات تخصصی تشخیص طبی و آسیب شناسی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی در این حکم بر تعامل سازنده با مدیران مجتمع و پیشبرد اهداف عالی و برنامه های آزمایشگاه و سازمان تاکید کرده است.


گفتنی است که ابوالفضل درخشش مدیر داخلی سابق آزمایشگاه تشخیص طبی و آسیب شناسی جهاددانشگاهی خراسان رضوی در نیشابور در اسفند ماه سال گذشته به درجه بازنشستگی نائل آمده است.