سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

شنبه ، 30 تير 1397 کد خبر:3771 تعداد بازدید:

بازدید فراگیران دوره آموزشی کمک‌های اولیه وفوریتهای پزشکی مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت جهاددانشگاهی کاشمر از سرای سالمندان این شهرستان

اشتراک گذاری

فراگیران، مدرسین و مسئولین دوره آموزشی کمک های اولیه وفوریتهای پزشکی مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت جهاددانشگاهی کاشمر از سرای سالمندان رمضان این شهرستان بازدید نمودند.


به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، فراگیران این مرکز ضمن دیدار با سالمندان و گفتگوی صمیمانه با آنها سعی نمودند بااجرای موسیقی و سرودن اشعار طنز ، لحظات شادی را برای آنها مهیا نموده و لبخندی هرچند کوتاه برلبانشان جاری نمایند.