سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

دوشنبه ، 15 مرداد 1397 کد خبر:4022 تعداد بازدید:

درخشش مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد در بین مراکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی سراسر کشور

اشتراک گذاری

مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد بعنوان مرکز نمونه و برتر سال ۱۳۹۶ موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد در بیستمین گردهمائی روسا و سرپرستان مراکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی ، مراکز علمی کاربردی مشهد ، اراک و کرمانشاه بعنوان مراکز نمونه اول تا سوم سال ۱۳۹۶ شدند .

همچنین هفت مرکز زنجان ، بندرعباس ، بیرجند ، ارومیه ، تبریز ، اهواز و بندر انزلی بعنوان مراکز برتر به ترتیب از رتبه چهارم تا دهم بین چهل مرکز علمی کاربردی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی معرفی شدند .