سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

يک شنبه ، 14 بهمن 1397 کد خبر:4493 تعداد بازدید:

ارتقاء علمی دندانپزشک کلینیک تخصصی دندانپزشکی جهاددانشگاهی خراسان رضوی به درجه استاد تمامی(پروفسوری)

اشتراک گذاری

دکتر حمید جعفرزاده، دندانپزشک کلینیک تخصصی دندانپزشکی جهاددانشگاهی خراسان رضوی موفق به ارتقا به درجه استاد تمامی(پروفسوری) شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، استاديار گروه اندودنتيکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد (تير 1386 تا اسفند 1390) و دانشيار گروه اندودنتيکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد (اسفند 1390 تاکنون) از تجربیات آموزشی ایشان است.

پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1386، دريافت 4 جايزه جداگانه از انجمن اندودنتيست های بريتانيا در سال های 2007 ، 2009 ، 2010 (دو بار)، دريافت جايزه پژوهشی از دانشگاه Showa توکيو در جولای سال 2008، رتبه سوم چهاردهمين جشنواره تحقيقاتی علوم پزشکی رازی در سال 1387، محقق جوان برتر به انتخاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1387، استاد نمونه دانشکده دندانپزشکی مشهد به انتخاب دانشجويان در سال 1388، دريافت عنوان دانشيار افتخاری و Official Lecturer از دانشگاه Showa توکيو در سال 2009، محقق برتر مرکز تحقيقات دندانپزشکی مشهد در سال 1389، پژوهشگر برتر استان خراسان رضوی رتبه دوم ( در سال 1390)، رتبه دوم يازدهمين جشنواره علمی پژوهشی شهيد هدايت در بخش تأليف کتاب در سال 1391، رتبه اول دوازدهمين جشنواره علمی پژوهشی شهيد هدايت در بخش مقالات گروه اندودنتيکس در سال 1392، استاد نمونه دانشکده دندانپزشکی مشهد به انتخاب دانشجويان در سال 1392، دندانپزشك نمونه مشهد در سال 1392 و پژوهشگر برتر دانشکده دندانپزشکی مشهد رتبه دوم ( در سال 1392) از عناوین کسب شده ایشان است.

یادآور می‌شود؛ دکتر حمید جعفرزاده عضو هیات علمی دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد و همکار بخش درمان ریشه و ترومای دندانی کلینیک تخصصی دندانپزشکی جهاددانشگاهی خراسان رضوی می‌باشد.