سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

يک شنبه ، 28 بهمن 1397 کد خبر:4531 تعداد بازدید:

عضو هیأت علمی جهاددانشگاهی خراسان رضوی از رساله دکترای خود دفاع کرد

اشتراک گذاری

عضو هیأت علمی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی از رساله دکترای خود دفاع کرد.


به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر صادق باغبان، عضو هیأت علمی این سازمان به راهنمایی دکتر خزاعی، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد از رساله‌‎ی دکترای خود دفاع کرد.


در این پایان‌نامه که با عنوان «بررسی تنوع صفات مورفولوژیکی ریشه و اجزای عملکرد گندم» ارائه شد، دکتر باغبان، به بحث ارتباط بین خصوصیات ریشه ارقام گندم با عملکرد گندم در شرایط مزرعه در این پایان نامه اشاره کرد.


وی عنوان کرد: در این پایان نامه 6 رقم گنم نانوایی و ماکارانی مورد بررسی قرار گرفت که درنهایت ارقام گندم نانوایی با عنوان "پیشگام "و گندم ماکارانی با عنوان "بهرنگ" بهترین عملکرد در شرایط مزرعه و مقاوم به خشکی داشتند.