سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

چهارشنبه ، 08 اسفند 1397 کد خبر:4667 تعداد بازدید:

توسط مرکز آموزش‌های تخصصی کوتاه مدت اندیشه جهاددانشگاهی خراسان رضوی؛ کارگاه HSE در صنعت آب و فاضلاب برگزار شد

اشتراک گذاری

توسط مرکز آموزش‌های تخصصی کوتاه مدت اندیشه جهاددانشگاهی خراسان رضوی، کارگاه HSE در صنعت آب و فاضلاب برای مدیران آب و فاضلاب روستایی و شهری استان‌های خراسان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، رسول مردان نیک افزود: در این دوره 6 ساعته، فراگیران با مواردی همچون مدیریت بحران، اطفا حریق و سوانح جسمانی آشنا شدند.


مدیر مرکز آموزش‌های تخصصی کوتاه مدت اندیشه جهاددانشگاهی خراسان رضوی ادامه داد: در این کارگاه به تبیین جایگاه و اهمیت HSE در شرکت‌های آب و فاضلاب و توضیح مسئولیت‌ها و تکالیف کارفرمایی این شرکت نسبت به شهروندان و ذینفعان شرکت‌های آب و فاضلاب و همچنین توضیح ابعاد اجتماعی و زیست محیطی مُترتب بر نظام تصمیم سازی بخش آنها و بیان آسیب شناسی حوادث پرداخته شد.