سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

پنج شنبه ، 03 مرداد 1398 کد خبر:5052 تعداد بازدید:

رضايت از سفر گردشگران؛ محصول الگوی بهينه و اصلاحات نهادی در مناسبات گردشگر ـ شهروند

اشتراک گذاری

پژوهشگر گروه پژوهشی جامعه شناسی گردشگری پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی گفت: رضايت از سفر گردشگران؛ محصول الگوی بهينه و اصلاحات نهادی در مناسبات گردشگر ـ شهروند است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، آرش قهرمان با بیان این مطلب افزود: بهينه نمودن مناسبات گردشگر ـ شهروند مستلزم توزيع متوازن و پايدار منافع ناشی از حضور گردشگران در مقصد زيارتی در بين ذينفعان و در قالب يک چارچوب مبادله‌ای عام است.

وی ادامه داد: در اين چارچوب، ميزان انتفاع هر بخش متناسب با هزينه کرد آن می‌باشد . به عبارت ديگر در تمام دستگاه‌های عمومی، دولتی و خصوصی مرتبط با زنجيره خدمات گردشگری متناسب با خدمتشان به گردشگران، از ارزش افزوده حاصل از توسعه گردشگری در مقصد منتفع می‌شوند. و به همان ميزان پاسخگوی هزينه‌های ناشی سياست‌گذاری درون بخشی خود در حوزه گردشگری هم خواهند بود.

وی تصریح کرد: آسيب‌های اجتماعی در مناسبات گردشگر ـ شهروند پيامد اختلال در نظام مبادله‌ای فوق الذکر است؛ اصلاح آن نيز بيش از آنکه ناظر به «توصيه» باشد؛ مستلزم اصلاحات نهادی در ساختارهای منفعتی مذکور است.

پژوهشگر گروه پژوهشی جامعه شناسی گردشگری پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی اظهار کرد: بخش خصوصی يکی از ذينفعان اصلی در بازار گردشگری است که خصلتی متفرق دارد، متفرق بودن بخش‌های سوغات، اقامت، تفريحات و اوقات فراغت و.... سبب آسيب‌پذيری اين بخش است و رفع آن نيز مستلزم وجود بلندگويي واحد برای طرح مسائل مشترکشان است.

به گفته قهرمان، از جمله مسائل مشترکی اين حوزه توزيع نامتوازن گردشگران در طول سال است . خدمت جدی نهادهای دولتی به اين حوزه، تلاش برای توزيع متوازن گردشگران در طول سال است. خصلت ويژه گردشگری مذهبی و زيارت که حاصل تلاقی تقويم شمسی و قمری است.

وی بیان کرد: تمرکز حضور گردشگران در ايام ويژه ملی و مذهبی باعث اختلال در موازنه عرضه ـ تقاضا می‌شود و در نتيجه سطح خدمات به ايشان را کاهش می‌دهد. توزيع متوازن گردشگران به ويژه در ايام غير مذهبی به ارتقای سطح خدمات به ايشان می‌‎انجامد . همچنين افزايش الگوی سفر جمعی و کاروانی نسبت به سفرهای فردی، همراه با تقويت نهادهای ميانجی مانند راهنمايان سفر و آژانس‌های مسافرتی نيز خدمات رسانی را تسهيل و قابل کنترل نموده وافزون بر روانسازی نظام مبادله‌ای ذينفعان، به بهينه شدن مناسبات گردشگران با خدمات رسانان شهری می‌انجامد و رضايت از سفر را ارتقا می‌‍دهد .