سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

دوشنبه ، 11 شهريور 1398 کد خبر:5261 تعداد بازدید:

باز تنظيم مناسبات شهروندان مشهدی با زائران عرب؛ پاشنه آشيل گردشگری و زيارت شهری مشهد

اشتراک گذاری

عضو پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی گفت: تنظيم مناسبات شهروندان مشهدی با زائران عرب ؛ پاشنه آشيل گردشگری و زيارت شهری مشهد است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، آرش قهرمان با بیان این مطالب افزود: باز تنظيم مناسبات شهروندان مشهدی با زائران، توجه به يکی از زمينه‌های آسيب‌زا در حوزه گردشگری وزيارت شهر مشهد و تنش‌های بالقوه و بسترهای مستعد برای ايجاد اختلال‌های چند گانه درآن را دارد.

وی تصریح کرد: توسعه حوزه گردشگری و زيارت، همواره مورد توجه و اهتمام مديران ارشدشهری مشهد بوده است و در اين ميان توجه به مناسبات شهروندان و گردشگران در قالب ارتقای فرهنگ ميزبانی، مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: يکی از دسته‌های اجتماعی که همواره بخشی از بازار گردشگری شهر مذهبی مشهد بوده است؛ گردشگران عرب و عراقی هستند. که در دو سال اخير حضور چشمگيری در شهر مشهد داش ؛ بر اين نکته معترفند که در شرايط فعلی که جمهوری اسلامی با محدوديت های جدی منابع مالی وارزی مواجه است؛ اين حضور، شريانی برای اقتصاد شهری مشهد محسوب می‌شود به طوريکه در حال حاضر حدود 40 درصد به ضريب اشغال اقامتگاه‌های رسمی مشهد افزوده شده است. افزون به کارکردی که در حوزه اقامت به دنبال دارد در حوزه‌های سوغات و اوقات فراغت نيز، به گردش و تحرک اشتغال‌زايي اين زنجيره‌ها پرداخته شده است.

قهرمان بیان کرد: به لحاظ اجتماعی ـ فرهنگی مناسبات ميان ايرانيان وشهروندان عراقی نمونه‌ای از حسن تعاملات اجتماعی می‌تواند بشود به طوريکه هم در قالب راهپيمايي اربعين و حضور زائران ايرانی در عتابات عاليات و هم در ساير اوقاتی که ايرانيان و به ويژه شهروندان مشهدی پذيرای زائران عرب بوده‌اند جلوه‌های اين حسن ارتباط ديده می‌شود.

عضو پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی ادامه داد: اين در حالی است که شهروندان مشهدی نسبت به زائران عرب و به ويژه عراقی، از ظرفيت تحمل اجتماعی پايينی برخوردارند . اين نگرش و ظرفيت تحمل دارای ريشه‌های تاريخی ناظر به دوگانه ايرانی ـ عرب، ريشه‌های سياسی ناظر به جنگ هشت ساله و در يکسال اخير، ريشه های اقتصادی که ناظر به کاهش ارزش پول ملی ايرانيان نسبت به کشورهای عربی است و سبب خريدهای وافر در حوزه سوغات و هزينه کردهای حوزه اوقات فراغت زائران عرب بوده است و سبب ايجاد احساس حقارت اجتماعی نسبت به ايشان شده است.

وی بیان کرد: جلوه‌های اين احساس حقارت، در بازنمايي و بزرگنمايي مناسبات جنسی گردشگران عرب در مشهد در سال گذشته، گران فروشی، وضعيت چند نرخی کالا و خدمات نسبت به گردشگران عرب و رفتارهای تحقير آميز برخی بازاريان و دسته‌های اجتماعی پر ارتباط با زائران است.

وی خاطرنشان کرد: در اين بين از سويي با توجه به ماهيت ميان بخشی حوزه گردشگری و از ديگر سو با توجه به چندگانه‌گی فرهنگی شهری مشهد و تعدد مراجع اجتماعی، توليد محتوا و استفاده از ابزارهای رسانه‌ای چندگانه برای ارتقای ديپلماسی شهری و بهبود فرهنگ ميزبانی در سطح عمومی جامعه به ويژه بهبود نگرش دسته‌های اجتماعی خدمات رسان به زائران، ضرورتی جدی و غير قابل اجتناب است.