سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

چهارشنبه ، 12 اسفند 1394 کد خبر:781 تعداد بازدید:670

انتشار کتاب بررسی تطبیقی - تاریخی توسعه اقتصادی، سیاسی و نابرابری‌های اجتماعی در ایران و هند

اشتراک گذاری

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، کتاب بررسی تطبیقی - تاریخی توسعه اقتصادی، سیاسی و نابرابری‌های اجتماعی در ایران و هند، به قلم دکتر مژگان عظیمی هاشمی، معاون آموزشی و پژوهشی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی از مجموعه سلسله تک نگاشت‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت منتشر شد. این نوشتار برگرفته از رساله دکترا با عنوان «بررسی تطبیقی تاریخی توسعه اقتصادی، سیاسی ونابرابری‌های اجتماعی در ایران و هند(از سال1945 تا 2005 در هند و 1320 تا 1384 در ایران)» است که توسط نویسنده در سال 1389 به رشته تحریر درآمده است. دکتر عظیمی در خلاصه ابتدای نوشتار آورده است: بهبود ظرفیت اقتصادی در بستر جامعه مدنی فعال و دولت برخوردار از توان لازم، شرط کافی ایجاد برابری در فرصت‌ها تلقی می‌شود. عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی در ادامه گفته است: توسعه اقتصادی، شرط لازم برابری درآمد و قدرت دولت و وابستگی نیز هریک شرط لازم نابربری درآمد محسوب می‌شوند. نویسنده در ادامه افزوده است: آنچه در جامعه ایران شانس تحقق برابری فرصت‌ها(درآمد و منزلت) را افزایش خواهد داد، تقویت جامعه مدنی و نهادینه شدن رقابت و مشارکت سیاسی از سویی و کاستن از اتکا دولت به درآمدهای نفتی از سوی دیگر است. معاون آموزشی و پژوهشی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی در مورد هند نیز گفته است: در پنج دوره مورد بررسی در هند، از بین مسیرهای متفاوت بر اساس مدل نظری، فقط یک مسیر وجود دارد که شامل حضور دموکراسی و عدم حضور توسعه اقتصادی، قدرت دولت و قدرت جامعه می‌باشد. نشر الگوی پیشرفت، وابسته به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ناشر این کتاب86 صفحه است.