سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

چهارشنبه ، 31 شهريور 1395 کد خبر:801 تعداد بازدید:560

برگزاری جلسه دفاعيه پايان‌نامه " تولید نانو حامل‌های لیپیدی حاوی کورکومین و بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و رهایش آن"

اشتراک گذاری

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر شادی بلوریان، توانست با درجه عالی از پایان نامه خود دفاع کند. دکتر فخری شهیدی و دکتر سیدعلی مرتضوی از اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد استادان راهنما و دکتر محبت محبی و دکتر عبدالرضا باقری از اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد نیز استادان مشاور این پایان نامه بودند.