سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

گزارش تصویری مراسم معارفه و تقدیر معاون پشتیبانی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی