سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

گزارش تصویری جلسه مشترک معاون استاندار خراسان رضوی با مدیران پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی استان