سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

گزارش تصویری بازدید شهردار مشهد از خبرگزاری ایسنا - منطقه خراسان