سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

گزارش تصویری حضور استاندار خراسان رضوی در غرفه دستاوردهای پژوهشی جهاددانشگاهی خراسان رضوی