سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

افتتاح مجتمع پزشکی، آموزشی و تحقیقاتی جهاددانشگاهی خراسان رضوی در نیشابور