سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

پذیرش متسابقین در ششمین دوره بین المللی مسابقات قرآن دانشجویان مسلمان