سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

گزارش تصویری پنجمین اردو خانوادگی جهادگران جهاددانشگاهی خراسان رضوی (2)