سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

گزارش تصویری بازدید دکتر هاشمی، معاون آموزشی جهاددانشگاهی و رییس دانشگاه علم و فرهنگ از مرکز آموزش کوتاه مدت وکیل آباد