سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

گزارش تصویری بازدید رییس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس از پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی