سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

40 سالگی انقلاب اسلامی - جهاددانشگاهی رویش کارآیی و وفاداری (3)-موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مرکز کاشمر