سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

حضور رییس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی در شورای شهر مشهد