سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

هشتمین دوره مسابقات جهادگران جهاددانشگاهی خراسان رضوی(گزارش تصویری 2)