سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

بهره برداری از فاز صنعتی قارچ ارینجی