سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

اختتامیه هشتمین دوره مسابقات ورزشی جهادگران جهاددانشگاهی خراسان رضوی(2)