سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

حضور معاون وزیر کار در جهاد دانشگاهی - مشهد