سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

اولین همایش ملی مدیریت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون