سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

شرکت جهاددانشگاهی خراسان رضوی در نوزدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری استان