سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

آیین رونمایی از ترجمه ادبی و زیباشناسانه قرآن کریم