سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

آغاز به کار فاز پایلوت تولید ریزجلبک اسپیرولینا