سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

سومین جشن ستارگان مرکز آموزش‌های تخصصی کوتاه مدت نوجوانان(1)