سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

اهدای گل به بانوان شاغل در جهاددانشگاهی خراسان رضوی همزمان با روز زن