سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

تقدیر از دندانپزشکان کلینیک تخصصی دندانپزشکی جهاددانشگاهی خراسان رضوی به مناسبت روز دندانپزشک