سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

تقدیر از مدرسان موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مرکز مشهد با اهدای شاخه گل