سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

اولین دوره مسابقات فوتسال جام رمضان جهاد دانشگاهی