سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

بازدید معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از فعالیت های پژوهشی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی