سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در فروشگاه و نمایشگاه کتاب شماره یک انتشارات جهاددانشگاهی مشهد در حاشیه طرح تابستانه کتاب