سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

بازدید سرپرست سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی و دبیر ستاد مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مشاغل خانگی نیشابور