سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

سفر رییس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی و هیات همراه به شهرستان گناباد