سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

گزارش تصویری(۳) مدرسه تابستانه کارآزمایی بالینی با محوریت سلول درمانی