سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

گزارش تصویری بازدید رییس امور تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور از جهاددانشگاهی خراسان رضوی