سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

گزارش تصویری هفتمین اردوی فرهنگی-آموزشی طریق جاوید