سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

گزارش تصویری مراسم تعزیه خوانی در موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مرکز مشهد