سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

گزارش تصویری جلسه کارشناسان دستگاه های اجرایی الگوی توسعه مشاغل خراسان رضوی