سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

گزارش تصویری دیدار رئیس و مدیران ارشد جهاددانشگاهی با شهردار مشهد