سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

گزارش تصویری دیدار مسئولان جهاددانشگاهی خراسان رضوی با رئیس شورای شهر مشهد